O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie uznania Traktatu Lizbońskiego za zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej.

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec wydanego w dniu 24 listopada 2010 roku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie uznania Traktatu Lizbońskiego za zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej. Nie zgadzamy się również z przedstawionym przez sędziów Trybunału uzasadnieniem, które głosi, że zapisy Traktatu Lizbońskiego i polskiej ustawy zasadniczej w wystarczający sposób zabezpieczają suwerenność naszego państwa.

Naszym zdaniem, akceptacja rozwiązań Traktatu Lizbońskiego jest pogorszeniem i tak mało korzystnych dla Polski warunków wynegocjowanych w Nicei oraz stwarza możliwość przejmowania przez Unię Europejską kolejnych obszarów polskiej suwerenności, bez naszej zgody i możliwości negocjacji. Powoduje to bardzo niebezpieczną sytuację dla naszej państwowości, ponieważ stanowione w Unii Europejskiej prawo nie będzie musiało się liczyć z zapisami Konstytucji RP, a Polska będzie zmuszona na mocy Traktatu Lizbońskiego do przyjmowania rozstrzygnięć organów unijnych, nawet jeśli nasze władze nie będą ich akceptować.

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności uważa, że przeniesienie konstytucyjnych kompetencji organów naszego państwa na rzecz instytucji Unii Europejskiej oraz ograniczona skuteczność prawa sprzeciwu naszych władz są sprzeczne z polską racją stanu. Stanowi to także dla Brukseli dogodny pretekst do ingerencji w nasze sprawy wewnętrzne.

Liga Obrony Suwerenności zwracała wielokrotnie uwagę na to, że zapisy naszej ustawy zasadniczej w niewystarczający sposób chronią suwerenność i interesy Państwa Polskiego. Dlatego domagamy się likwidacji zapisów art. 90 ust. 1 Konstytucji RP przewidujących, że: „Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach”. Opowiadamy się zdecydowanie za nadrzędnością Konstytucji Rzeczypospolitej nad prawem międzynarodowym, które jeśli ma być przez nas przestrzegane, to powinno być zgodne z naszymi narodowymi interesami i obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Uważamy, że w przypadku kolizji prawa unijnego z Konstytucją RP, władze naszego państwa mają obowiązek chronić nasze narodowe interesy, co w konsekwencji powinno prowadzić do renegocjowania traktatu lub w przypadku niemożliwości uzyskania korzystnych warunków do wystąpienia Polski z Unii Europejskiej.

Gdańsk, dn. 26 listopada 2010 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.