O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

W sprawie szykanowania przez władze białoruskie posiadaczy Karty Polaka.

W ostatnim czasie władze białoruskie rozpoczęły kolejną akcję wymierzoną w Polaków mieszkających na terenie Białorusi. Tym razem szykanowane są osoby polskiego pochodzenia zatrudnione w białoruskiej administracji publicznej. Według najnowszych informacji, rozważa się tam dokonanie zmian w prawie, które mają doprowadzić do pozbawienia pracy wszystkich urzędników państwowych posiadających Kartę Polaka, jeśli z niej nie zrezygnują. Ustawę w tej sprawie przygotowuje już Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, jednocześnie propagując kłamstwo, iż działania białoruskich obywateli posiadających dokument o przynależności do Narodu Polskiego, mogą zaszkodzić interesom państwa białoruskiego. Tak więc za to, że nasi rodacy przyznają się do polskości grozi im zwolnienie z pracy i utrata środków utrzymania. Wstępem do tych działań była decyzja białoruskiego Sądu Konstytucyjnego z kwietnia 2011 roku, który uznał, że postanowienia polskiej ustawy o Karcie Polaka są sprzeczne z normami prawa międzynarodowego oraz porozumieniami polsko-białoruskimi. Sąd zakwestionował przede wszystkim wystawianie zaświadczeń przez organizacje polonijne i wydawanie Karty przez konsula oraz pewne przywileje przynależne jej posiadaczom. Z wnioskiem o opinię na temat Karty Polaka zwrócili się do sądu deputowani białoruskiego parlamentu, a ich inicjatywa zbiegła się w czasie z ostrą krytyką Karty w mediach państwowych i ochłodzeniem stosunków polsko-białoruskich, po wyborach prezydenckich z grudnia 2010 roku.

Karta Polaka została wprowadzona w życie w marcu 2008 roku. Potwierdza ona przynależność do Narodu Polskiego oraz przyznaje jego posiadaczowi możliwość otrzymania długoterminowej, bezpłatnej wizy do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy, umożliwia podjęcie legalnej pracy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń oraz prowadzenie działalności gospodarczej na tych samych zasadach co obywatele polscy. O jej wydanie mogą ubiegać się obywatele państw byłego Związku Sowieckiego, co stanowi spełnienie „moralnego obowiązku wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie”. Karta nie daje natomiast prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej, nie wiąże się z przyznaniem polskiego obywatelstwa, ani nie umożliwia przekraczania bez wizy granicy RP z krajami unijnymi. Aktualnie Kartę Polaka posiada 23 tys. naszych rodaków na Białorusi.

Kolejne szykany ze strony władz w Mińsku są przejawem antypolskiej polityki prowadzonej od wielu lat przez reżim Łukaszenki. W taki właśnie sposób próbuje on zniszczyć świadomość narodową Polaków zamieszkujących Białoruś. Niestety polityka ta pozostaje bez odpowiedniej reakcji polskiego rządu, który ma przecież obowiązek chronić Polaków na całym świecie przed wszelkimi formami prześladowania. Dlatego Rada Polityczna Ligi Obrony Suwerenności sprzeciwiając się prześladowaniu polskiej ludności na Białorusi, domaga się od rządu, parlamentu i prezydenta Rzeczypospolitej zdecydowanych działań, w celu powstrzymania władz białoruskich przed wprowadzeniem przepisów dyskryminujących naszych rodaków. Jednocześnie wzywamy wszystkich Polaków do solidaryzowania się z rodakami na Białorusi, którym szczególnie teraz potrzebne jest nasze moralne wsparcie.

Gdańsk, dn. 3 czerwca 2011 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.