O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie sprzeciwu wobec proponowanych przez Ruch Autonomii Śląska

zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Ruch Autonomii Śląska nie ustaje w działaniach szkodzących Polsce i nawet aneksja Republiki Autonomicznej Krymu przez Rosję oraz jej potępienie przez społeczność międzynarodową nie zniechęcają śląskich separatystów do podejmowania kolejnych akcji, które mogą doprowadzić do destabilizacji Państwa Polskiego. Przykład ukraiński jasno pokazuje, że unitarność Polski jest najlepszym zabezpieczeniem przed potencjalną agresją z zewnątrz i jednocześnie ogranicza działalność odśrodkową. Federalizacja naszego państwa byłaby niebezpiecznym eksperymentem, którego konsekwencje mogą być dla nas wszystkich fatalne.

W ostatnim czasie aktywiści Ruchu Autonomii Śląska podjęli akcję zbierania podpisów pod projektem zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. RAŚ chce doprowadzić, po fiasku rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, do uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Według definicji zawartej w ustawie: mniejszość etniczna odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli polskich językiem, kulturą i tradycją. Ślązacy zaś, pomimo krzykliwej separatystycznej propagandy, nie spełniają tego kryterium. Próby sztucznego stworzenia nowej mniejszości etnicznej, podobnie jak wcześniej nowej mniejszości narodowej, mają wyłącznie na celu stworzenie mylnego wrażenia o odrębności Ślązaków od reszty Polaków. Takie działania mogą w przyszłości doprowadzić do niepotrzebnych antagonizmów i zatargów, co uporczywie lekceważą polityczni awanturnicy z RAŚ. Próbują oni realizować swoje ambicje polityczne oraz osiągać partykularne cele kosztem skłócania Polaków, nie myśląc jednocześnie o możliwych negatywnych skutkach takich działań.

Liga Obrony Suwerenności z niepokojem przyjęła do wiadomości fakt, że akcję zbierania podpisów pod projektem wspomnianej ustawy poparł Związek Górnośląski, czego wyrazem jest podjęta przez zarząd tej organizacji uchwała z dnia 5 maja 2014 roku. Ubolewamy nad tym, że organizacja tak wielce zasłużona dla Śląska wspiera swoim dobrym imieniem separatystów działających w rzeczywistości na szkodę polskości Śląska. Dlatego wydaje się wielce szkodliwym zaangażowanie tej organizacji w polityczne awantury inicjowane przez RAŚ.

Liga Obrony Suwerenności zwraca się do władz Związku Górnośląskiego z apelem o rezygnację z pomysłu zawarcia koalicji i wystawienia wspólnych list wyborczych z Ruchem Autonomii Śląska. W przeciwnym razie oznaczać to będzie, że Związek Górnośląski firmuje antypolską działalność separatystów i odwraca się od tych swoich członków, którzy uważają się za polskich patriotów. Przypominamy również, że samorządność terytorialna jest wystarczającym narzędziem zapewniającym możliwości pielęgnowania regionalnej kultury i na tym polu należy upatrywać rozwiązań mających na celu wspieranie śląskiej tradycji. Tymczasem krótkowzroczne wspieranie separatystów jest działaniem doraźnym, które w przyszłości może przynieść szkodę zarówno Ślązakom, jak i samemu Związkowi Górnośląskiemu.

Gdańsk, dn. 7 lipca 2014 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.