O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie organizacji obchodów 90. rocznicy III Powstania Śląskiego.

90. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, to wielkie święto wszystkich Polaków, a w szczególności mieszkańców drogiej nam ziemi śląskiej. Dzięki bezinteresownemu bohaterstwu i poświęceniu tysięcy mężnych powstańców, którzy nie wahali się złożyć w ofierze swojego życia, Śląsk powrócił do macierzy. Powstania Śląskie były zbrojną manifestacją ludu śląskiego, który w ten sposób wyraził swoje przywiązanie do polskości i jednoznacznie zadeklarował pragnienie wzięcia udziału w odbudowie odradzającego się Państwa Polskiego. Powstania te są integralną częścią naszego dziedzictwa narodowego i stanowią powód do dumy dla ogółu Polaków. Naród Polski zachowuje we wdzięcznej pamięci ten zbrojny czyn powstańczy, którego najwymowniejszym symbolem jest postać żarliwego polskiego patrioty Wojciecha Korfantego.

Dlatego Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności z oburzeniem przyjął wiadomość o tym, że na czele zespołu organizującego rocznicowe obchody ma stanąć Jerzy Gorzelik – szef Ruchu Autonomii Śląska. W naszej opinii jego dotychczasowa postawa całkowicie dyskwalifikuje go, nie tylko jako głównego organizatora tych uroczystości, ale także jako członka zarządu województwa śląskiego. Gorzelik i kierowana przez niego organizacja, swoją pozycję polityczną w regionie śląskim zbudowali na szerzeniu antypolskiej propagandy, a prezentowane przez RAŚ poglądy i podejmowane działania, wymierzone są w integralność Państwa Polskiego. Wykorzystywanie przez nich problemów społecznych do podsycania antagonizmu w relacjach między mieszkańcami Śląska i pozostałą częścią naszego społeczeństwa, wzbudzanie tendencji separatystycznych, jak również kierowanie obelżywych uwag pod adresem Polski, jest karygodnym procederem i musi być jednoznacznie potępione przez władze państwowe oraz polską opinię publiczną.

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności domaga się od władz województwa śląskiego natychmiastowego odwołania Jerzego Gorzelika z funkcji szefa zespołu organizacyjnego obchodów 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Domagamy się także od regionalnych władz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zerwania koalicji i współpracy politycznej z Ruchem Autonomii Śląska, ponieważ w ten sposób uwiarygodniane jest w oczach lokalnej społeczności to pożałowania godne środowisko. Naszym zdaniem we władzach samorządu śląskiego nie ma miejsca dla ludzi, którzy swoją pozycję wykorzystywać będą do propagowania tendencji separatystycznych w tym regionie, a kierowanie przygotowaniami do obchodów rocznicowych stwarza dogodną sytuację do promocji tego typu zachowań. Czas na to, aby położyć kres tym skandalicznym prowokacjom uwłaczającym pamięci bohaterskich powstańców śląskich, a kolejną rocznicę ich zbrojnego wystąpienia należy uczynić świętem narodowej jedności. Śląsk, bez względu na wrogie knowania i niedorzeczne pomysły – był, jest i pozostanie na zawsze polski!

Gdańsk, dn. 26 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.