O-NAS

Oświadczenia

O Ś W I A D C Z E N I E

W sprawie antypolskiej działalności Ruchu Autonomii Śląska.

Ruch Autonomii Śląska od początku swojego istnienia prezentuje zdecydowanie antypolską postawę i brak jakiegokolwiek elementarnego szacunku dla Państwa Polskiego. Liczne i szkalujące nasz kraj wypowiedzi liderów tej organizacji oraz sposób prowadzenia działalności pozwalają stwierdzić, że ludzie stojący na czele RAŚ prowadzą agresywną kampanię polityczną mającą na celu oderwanie Śląska od Polski. Pod fałszywymi hasłami „troski” o własny region, ci pragnący rozgłosu awanturnicy, ukrywają swoje prawdziwe intencje, które sprowadzają się do zdobycia lukratywnych posad i realizacji partykularnych interesów. W tym celu dzielą i skłócają ze sobą Polaków mieszkających na Śląsku, wykorzystując w haniebny sposób regionalne odmienności występujące pomiędzy mieszkańcami naszego kraju, co w przyszłości może stać się przyczyną waśni i konfliktów społecznych.

Podstawowe cele, które RAŚ ma zamiar zrealizować stoją w jaskrawej sprzeczności z interesem Polski oraz są niezgodne z naszą konstytucją, ponieważ zmierzają do dezintegracji Rzeczypospolitej. Województwo śląskie zamieszkuje ok. 4,6 mln mieszkańców, natomiast poparcia dla tej formacji, w ostatnich wyborach do sejmiku śląskiego, udzieliło tylko 122 781 osób, co stawia RAŚ na marginesie polskiego życia politycznego. Za podstawę dla ich działalności nie można uznać również tzw. narodu śląskiego, który w powszechnej opinii w ogóle nie istnieje, o czym najwymowniej świadczy liczba niespełna 173,2 tys. polskich obywateli, którzy w spisie powszechnym z 2002 roku zadeklarowali przynależność do narodowości śląskiej. Niemniej jednak nie można lekceważyć tej organizacji, ponieważ jej liderzy wykorzystując posiadane znajomości i oparcie w lokalnych strukturach rządzącej koalicji PO-PSL oraz uprawiając krzykliwą propagandę zapewnili sobie poważną pozycję w regionie śląskim. Cynizm i awanturnictwo polityczne charakteryzujące działalność tej separatystycznej organizacji stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla integralności państwa polskiego. Zwłaszcza, że na tle pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, aktywiści z RAŚ przejawiają zamiary wykorzystania narastającego niezadowolenia społecznego do podsycania regionalnych antagonizmów.

Liga Obrony Suwerenności darzy wielkim szacunkiem braci Ślązaków oraz ceni ich regionalną kulturę i gwarę, które są ważnym składnikiem polskiej tożsamości narodowej. O polskości Śląska świadczy wielowiekowa historia oraz ogromny wkład pracy twórczej i ofiara krwi złożona przez śląską ludność, po to, aby ta ziemia na zawsze stanowiła integralną część naszej wspólnej Ojczyzny. Naszym zdaniem szkodliwa i niebezpieczna działalność separatystów nie ma nic wspólnego z rzekomą „troską” o interesy regionu śląskiego i stoi w sprzeczności z powszechnie panującym wśród jego mieszkańców poczuciem przynależności do Narodu i Państwa Polskiego. Uważamy ponadto, że najlepszą przyszłością dla Śląska jest trwała integracja z Polską na zdrowych i korzystnych zasadach. Dlatego dla dobra wszystkich mieszkańców naszego kraju powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby wyeliminować dotychczasowe nieporozumienia i poczucie krzywdy, a jednocześnie musimy energicznie przeciwdziałać separatystycznej propagandzie.

Liga Obrony Suwerenności uważa działalność RAŚ za niezgodną z polskim interesem narodowym i godzącą w integralność Rzeczypospolitej, a także stanowiącą potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa naszego państwa. Dlatego domagamy się od polskich władz zdecydowanego potępienia działalności separatystycznej i zaprzestania udzielania poparcia takim organizacjom jak RAŚ. Domagamy się również delegalizacji Ruchu Autonomii Śląska, którego dotychczasowa działalność dostarczyła wielu dowodów na jego antypolski charakter. Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich Ślązaków o solidarne potępienie wszelkich przejawów separatyzmu i antypolskiej propagandy, które szkodzą interesom państwa i godzą w dobro naszych obywateli.

Gdańsk, dn. 12 lipca 2011 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.