O-NAS

STATUT

Rozdział IRozdział IIRozdział IIIRozdział IVRozdział V

Postanowienia ogólne

§ 1

Liga Obrony Suwerenności (zwana dalej LOS lub Ruchem) jest niezależnym i samorządnym Ruchem narodowo-patriotycznym, który realizuje cele zawarte w swoim Statucie. Liga Obrony Suwerenności prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Władz Naczelnych LOS jest miasto Gdańsk, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, LOS może prowadzić działalność także poza granicami naszego państwa, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

1. Liga Obrony Suwerenności posługuje się:
1) Skrótem – LOS;
2) Godłem, którym jest Orzeł Biały w koronie, dzierżący w szponach monogram LOS umieszczony na biało-czerwonym konturze Państwa Polskiego (wzór godła w załączniku).
2. Świętem organizacyjnym LOS jest dzień 18 kwietnia – upamiętniający koronację Bolesława Chrobrego na króla Polski w 1025 roku.

§ 4

1. Celami LOS są:
1) Działanie na rzecz zapewnienia suwerenności i integralności terytorialnej Państwa Polskiego;
2) Działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej Polaków oraz integracji środowisk patriotycznych;
3) Działanie na rzecz zapewnienia Polakom warunków do godnego życia;
4) Działanie na rzecz zapewnienia poszanowania dla niezbywalnych praw i wolności Narodu Polskiego;
5) Działanie na rzecz umacniania siły i pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
2. LOS realizuje swoje cele poprzez:
1) Działalność społeczno-polityczną;
2) Działalność wydawniczą i informacyjną;
3) Organizowanie imprez masowych i innych form propagujących działalność Ruchu;
4) Zapewnienie współpracy i wzajemnej pomocy członków, a także wspieranie ich aktywności zmierzającej do integracji w ramach naszego Ruchu;
5) Inne działania sprzyjające realizacji celów Ruchu.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

1. Liga Obrony Suwerenności zrzesza w swoich szeregach Polaków, miłujących Ojczyznę i kierujących się w swoim życiu zasadami patriotyzmu. Członkiem Ligi Obrony Suwerenności może zostać każda osoba narodowości polskiej, która ukończyła 18 lat, popiera cele i zasady działania naszego Ruchu oraz złoży oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem / nie byłam funkcjonariuszem, ani współpracownikiem komunistycznych organów bezpieczeństwa i służb specjalnych PRL, a także nie byłem / nie byłam, ani obecnie nie jestem agentem jakichkolwiek służb specjalnych. Oświadczam, że nie byłem / nie byłam członkiem aktywu kierowniczego PZPR, a także nie uczestniczyłem / nie uczestniczyłam w zniewalaniu Narodu i Państwa Polskiego”.
Osoba, która działała w formacjach wymienionych w oświadczeniu, nie może być przyjęta w poczet członków Ruchu. W przypadku zatajenia prawdy lub podania fałszywych danych dotyczących działalności w formacjach wymienionych w oświadczeniu, osobę taką automatycznie skreśla się z listy członków LOS.
2. Członkowie LOS mogą należeć do innych partii politycznych, tylko za zgodą Rady Naczelnej. Niezastosowanie się do tej zasady pociąga za sobą utratę członkostwa Ruchu.
3. Członkowie LOS mają obowiązek w swojej działalności przestrzegać zasad Statutu i postanowień władz zwierzchnich, opłacać składki członkowskie, aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Ruchu oraz godnie reprezentować Ligę Obrony Suwerenności.
4. Członkowie LOS mają prawo uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez Ruch, korzystać z publikacji i materiałów LOS oraz zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem Władz Naczelnych.
5. Utrata członkostwa LOS powoduje natychmiastowe i automatyczne unieważnienie wszelkich pełnomocnictw i uprawnień oraz pozbawienie pełnionych funkcji.

§ 6

Członkowie LOS dzielą się na:
1) Zwyczajnych;
2) Rzeczywistych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba wymieniona § 5 ust. 1, która chce się włączyć w działalność naszego Ruchu oraz złoży w tej sprawie pisemną deklarację do kierownika właściwej struktury organizacyjnej.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmuje kierownik właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata struktury organizacyjnej. W przypadku braku takiej struktury, decyzję podejmuje Szef Zarządu Głównego. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które musi być złożone w terminie 14 dni od podjęcia decyzji. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
3. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na mocy decyzji Zarządu Głównego, na wniosek kierownika struktury organizacyjnej, której dany członek podlega lub Szefa Zarządu Głównego, w przypadku:
1) Złożenia rezygnacji z członkostwa zwyczajnego;
2) Stwierdzenia faktu śmierci członka;
3) Nieopłacania obowiązkowych składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
4) Prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub postanowieniami władz zwierzchnich;
5) Popełnienia czynu dyskwalifikującego lub godzącego w dobre imię LOS.
4. Podjęcie przez Zarząd Główny decyzji w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych, z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt. 4 i 5, wyklucza możliwość ponownego ubiegania się o członkostwo Ruchu. Osobie skreślonej z listy członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, w trybie określonym w ust. 2.
5. Członek zwyczajny ma prawo ubiegania się o członkostwo rzeczywiste Ruchu oraz do korzystania z innych uprawnień wynikających z przepisów Statutu.

§ 8

1. Członkiem rzeczywistym może zostać osoba wymieniona w § 5 ust. 1, która:
1) Złoży do Rady Naczelnej pisemny wniosek w sprawie przyjęcia jej w poczet członków rzeczywistych;
2) Odbędzie staż kandydacki (liczony od momentu przyjęcia wniosku, o którym jest mowa w pkt. 1), trwający od 6 do 12 miesięcy, który w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony lub skrócony przez Przewodniczącego LOS;
3) Zna dogłębnie cele, założenia ideowo-programowe oraz zasady działania LOS;
4) Wykazuje się godną i aktywną postawą w działalności Ruchu oraz bierze czynny udział w realizacji jego celów;
5) Otrzyma rekomendację 2 członków rzeczywistych.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków rzeczywistych podejmuje Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego LOS. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków rzeczywistych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które musi być złożone w terminie 14 dni od podjęcia decyzji. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
3. Skreślenie z listy członków rzeczywistych następuje na mocy decyzji Rady Naczelnej, na wniosek Przewodniczącego LOS, w przypadku:
1) Złożenia rezygnacji z członkostwa rzeczywistego;
2) Stwierdzenia faktu śmierci członka;
3) Nieopłacania obowiązkowych składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
4) Braku czynnego udziału w realizacji celów Ruchu i wypełnianiu jego zadań;
5) Prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub postanowieniami władz zwierzchnich;
6) Popełnienia czynu dyskwalifikującego lub godzącego w dobre imię LOS.
4. Złożenie rezygnacji z członkostwa rzeczywistego nie musi oznaczać całkowitej utraty członkostwa LOS. W przypadku, gdy decyzja o rezygnacji była podyktowana brakiem możliwości wypełniania obowiązków spoczywających na członkach rzeczywistych, a osoba, która podjęła taką decyzję wyrazi chęć pozostania członkiem Ruchu, może na własną prośbę przyjąć status członka zwyczajnego.
5. Podjęcie przez Radę Naczelną decyzji o skreśleniu z listy członków rzeczywistych z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt. 5 i 6, wiąże się z całkowitą utratą członkostwa i wyklucza możliwość ponownego ubiegania się o członkostwo Ruchu. Osobie skreślonej z listy członków rzeczywistych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, w trybie określonym w ust. 2.
6. Członek rzeczywisty ma prawo kandydowania do wszelkich władz Ruchu, wybierania Władz Naczelnych LOS oraz do korzystania z innych uprawnień wynikających z przepisów Statutu.
7. Członek rzeczywisty ma obowiązek czynnie uczestniczyć w realizacji celów Ruchu i aktywnie wypełniać jego zadania oraz wspierać LOS w miarę potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.
8. Członkowie wybrani do Władz Naczelnych podczas pierwszego Walnego Zjazdu stali się automatycznie członkami rzeczywistymi, z chwilą zarejestrowania LOS przez Sąd Okręgowy w Warszawie w rejestrze partii politycznych.

§ 9

Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego LOS, może nadać osobie wybitnie zasłużonej w służbie dla Narodu i Państwa Polskiego lub udzielającej czynnego i znaczącego wsparcia działaniom Ruchu – status członka honorowego. Utrata członkostwa honorowego następuje w wyniku decyzji Rady Naczelnej, w przypadku popełnienia czynu dyskwalifikującego lub godzącego w dobre imię LOS.

 

Władze Naczelne LOS

§ 10

Władzami Naczelnymi LOS są:
1) Walny Zjazd;
2) Rada Naczelna;
3) Przewodniczący LOS;
4) Zarząd Główny;
5) Komisja Rewizyjna.

§ 11

1. Walny Zjazd Ligi Obrony Suwerenności jest najwyższą władzą Ruchu i zwoływany jest przez Przewodniczącego LOS, w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Przewodniczący LOS powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu wszystkich uprawnionych uczestników najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
2. Przewodniczący LOS zwołuje Walny Zjazd w trybie zwyczajnym, co 5 lat, licząc od daty ostatniego Walnego Zjazdu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po upłynięciu wspomnianego okresu.
3. Przewodniczący LOS zwołuje Walny Zjazd w trybie nadzwyczajnym, w terminie innym niż podany w ust. 2, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych, gdy wymaga tego rozstrzygnięcie ważnych dla funkcjonowania Ruchu spraw, które nie mogą być załatwione w innym trybie przewidzianym w Statucie. Przewodniczący LOS zwołuje Walny Zjazd w trybie nadzwyczajnym, nie później niż w terminie 30 dni od przyjęcia wniosku lub powzięcia decyzji.
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji ze sprawowania funkcji przez Przewodniczącego LOS, w czasie trwania jego kadencji, Walny Zjazd w celu powołania nowego Przewodniczącego LOS, zwoływany jest przez Radę Naczelną w trybie określonym w ust. 3. Rada Naczelna powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu wszystkich uprawnionych uczestników najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
5. W Walnym Zjeździe mogą uczestniczyć tylko członkowie rzeczywiści Ruchu.
6. W Walnym Zjeździe powinna uczestniczyć przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, Walny Zjazd może skutecznie obradować, bez względu na liczbę uczestników, w drugim terminie, który może być wyznaczony godzinę później tego samego dnia. W związku z brakiem wymaganej liczby uczestników Walny Zjazd nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w § 11 ust. 8 pkt. 1, 2, 4 oraz § 13 ust. 2, § 21, § 22 i § 23.
7. Postanowienia Walnego Zjazdu wydawane są w formie uchwał i zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Na wniosek 1/3 uczestników Walnego Zjazdu zarządza się głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego LOS.
8. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
1) Wyznaczanie celów działania LOS;
2) Ustanawianie Deklaracji Ideowej;
3) Ocena działalności Ruchu, rozpatrywanie sprawozdań Władz Naczelnych i udzielanie im absolutorium;
4) Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego LOS;
5) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Naczelnej;
6) Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
7) Ustanawianie Regulaminu Walnego Zjazdu i Komisji Rewizyjnej;
8) Rozpatrywanie skarg członków na działalność Władz Naczelnych;
9) Inne uprawnienia wynikające z przepisów Statutu.

§ 12

1. Rada Naczelna składa się z Przewodniczącego LOS oraz przynajmniej 5 członków powoływanych przez Walny Zjazd, spośród członków rzeczywistych. Rada Naczelna, w czasie trwania jej kadencji, na wniosek Przewodniczącego LOS, może powołać do swojego składu nowych członków. Kadencja Rady Naczelnej trwa 5 lat.
2. W przypadku, gdyby członek Rady Naczelnej zaniedbywał swoje obowiązki, prowadzona przez niego działalność szkodziła interesom Ruchu lub była niezgodna ze Statutem i Regulaminem, Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego LOS, może zawiesić go w prawach członka Rady lub wykluczyć ze swojego grona. Członka Rady Naczelnej odwołuje się również, w przypadku złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Działalnością Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący LOS, który zwołuje i prowadzi jej zebrania, organizuje pracę i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Postanowienia w Radzie Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jej członków, w tym Przewodniczącego LOS. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego LOS. Postanowienia Rady Naczelnej wydawane są w formie uchwał, decyzji i wytycznych, które zatwierdzane są podpisem Przewodniczącego LOS.
5. Rada Naczelna wydaje stanowiska w sprawach polityki wewnętrznej i zagranicznej Państwa Polskiego oraz w związku z ważnymi wydarzeniami krajowymi i zagranicznymi, które zatwierdzane są podpisem Przewodniczącego LOS.
6. Rada Naczelna działa zgodnie z ustanowionym przez siebie Regulaminem określającym tryb jej pracy.
7. Rada Naczelna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym przez Przewodniczącego LOS nie później niż 30 dni od powołania jej przez Walny Zjazd.
8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z funkcji Przewodniczącego LOS, w czasie trwania jego kadencji, Rada Naczelna do czasu zwołania Walnego Zjazdu i powołania nowego Przewodniczącego LOS, upoważnia jednego ze swoich członków do zwoływania i prowadzenia jej zebrań. Tryb pracy i zakres kompetencji Rady nie ulegają zmianie, z tym, że nie może ona podejmować postanowień w sprawach określonych w § 12 ust. 11 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Postanowienia w tym czasie zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich ważności wymagana jest obecność 2/3 członków Rady, którzy swoimi podpisami potwierdzają ich podjęcie.
9. W przypadku zaistnienia czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego LOS, może on w formie pisemnej upoważnić jednego z członków Rady Naczelnej do zwoływania i prowadzenia jej zebrań. Tryb pracy i zakres kompetencji Rady nie ulegają zmianie, z tym, że nie może ona podejmować postanowień w sprawach określonych w § 12 ust. 11 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Postanowienia w tym czasie zapadają w trybie określonym w ust. 8. Gdyby Przewodniczący LOS nie wyznaczył nikogo do zwoływania i prowadzenia zebrań Rady, wtedy Rada wyznacza jednego ze swoich członków do wypełniania tych zadań.
10. Rada Naczelna dla usprawnienia swojej pracy może powołać Prezydium. Prezydium Rady Naczelnej podejmuje decyzje w zakresie kompetencji Rady, w sprawach pilnych, z wyłączeniem spraw określonych w § 12 ust. 11 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7.
11. Do kompetencji Rady Naczelnej należy:
1) Ustanawianie Programu LOS;
2) Ustanawianie planów działania Ruchu;
3) Ustanawianie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich;
4) Kształtowanie strategii politycznej Ruchu i zatwierdzanie zawartych porozumień politycznych;
5) Podejmowanie decyzji w sprawie udziału Ruchu w wyborach i referendach;
6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego;
7) Podejmowanie decyzji o przyjęciu i wykluczeniu członków rzeczywistych;
8) Inne uprawnienia wynikające z przepisów Statutu.

§ 13

1. Przewodniczącego LOS powołuje Walny Zjazd, spośród najbardziej godnych członków rzeczywistych. Kadencja Przewodniczącego LOS trwa 5 lat.
2. Odwołanie Przewodniczącego LOS, w czasie trwania jego kadencji, wymaga decyzji Walnego Zjazdu powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
3. Przewodniczący LOS wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do członków Ruchu, udziela im wskazówek i poleceń dotyczących realizacji celów i prowadzenia spraw LOS oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad Statutu i realizacją postanowień Władz Naczelnych.
4. Przewodniczący LOS reprezentuje Ruch w sprawach politycznych, prowadzi negocjacje i zawiera porozumienia polityczne, które dla swojej ważności wymagają zatwierdzenia przez Radę Naczelną. Występowanie w imieniu LOS oraz prowadzenie negocjacji i zawieranie porozumień politycznych wymagają upoważnienia przez Przewodniczącego LOS.
5. Przewodniczący LOS może wystąpić do kompetentnych władz Ruchu z wnioskiem o likwidację dowolnej struktury terenowej lub odwołanie jej władz, w przypadku braku aktywnej działalności lub prowadzenia przez nią działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich.
6. Przewodniczący LOS posiada prawo wstrzymania realizacji postanowień Zarządu Głównego i władz struktur terenowych, w przypadku naruszenia interesów Ruchu lub przepisów Statutu i Regulaminów.

§ 14

1. Zarząd Główny składa się z 3 do 9 członków powoływanych przez Radę Naczelną, spośród członków rzeczywistych. Kadencja Zarządu Głównego trwa 5 lat.
2. W przypadku, gdyby członek Zarządu Głównego zaniedbywał swoje obowiązki, prowadzona przez niego działalność szkodziła interesom Ruchu lub była niezgodna ze Statutem i Regulaminem, Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego LOS lub Szefa Zarządu Głównego, może zawiesić go w prawach członka Zarządu lub odwołać ze składu Zarządu Głównego. Członka Zarządu Głównego odwołuje się również, w przypadku złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Działalnością Zarządu Głównego kieruje Szef Zarządu Głównego, powoływany i odwoływany przez Radę Naczelną. Szef Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, organizuje pracę i reprezentuje go na zewnątrz oraz podpisuje podjęte przez Zarząd postanowienia.
4. Postanowienia w Zarządzie Głównym zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jego członków, w tym Szefa Zarządu Głównego. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Szefa Zarządu Głównego. Postanowienia Zarządu Głównego wydawane są w formie: zarządzeń, decyzji, wytycznych i komunikatów. Zarządzenia wydane przez Zarząd Główny wymagają zatwierdzenia przez Przewodniczącego LOS, w terminie 14 dni od wydania pod rygorem ich unieważnienia.
5. Zarząd Główny wydaje oświadczenia w sprawach polityki wewnętrznej i zagranicznej Państwa Polskiego oraz w związku z ważnymi wydarzeniami krajowymi i zagranicznymi, które zatwierdzane są podpisem Przewodniczącego LOS.
6. Zarząd Główny działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jego pracy, który ustanawiany jest przez Radę Naczelną.
7. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym i prowadzonym przez Szefa Zarządu Głównego, nie później niż 30 dni od powołania go przez Radę Naczelną.
8. Zarząd Główny reprezentuje LOS na zewnątrz wobec wszelkich instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach będących przedmiotem jego działalności. W imieniu Zarządu Głównego występuje jego Szef lub upoważniona przez niego osoba.
9. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) Realizacja celów i Programu LOS oraz wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu i Rady Naczelnej;
2) Kierowanie bieżącą działalnością Ruchu i zarządzanie jego majątkiem;
3) Ustanawianie Regulaminów Zarządu Oddziału i Okręgu;
4) Tworzenie i likwidowanie struktur terenowych Ruchu oraz koordynowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem;
5) Powoływanie i odwoływanie władz struktur terenowych Ruchu;
6) Obsługa organizacyjna, informacyjna, administracyjna, finansowa i prawna oraz szkolenie kadr Ruchu;
7) Propagowanie założeń ideowo-programowych Ruchu oraz kształtowanie pożądanego wizerunku społecznego LOS;
8) Kształtowanie wśród członków Ruchu pożądanych postaw ideowych i moralnych;
9) Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami;
10) Inne uprawnienia wynikające z przepisów Statutu.

§ 15

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Walny Zjazd, spośród członków rzeczywistych. W przypadku powołania Komisji Rewizyjnej w składzie mniejszym niż maksymalny określony przez Statut lub zmniejszenia się jej składu, w czasie trwania kadencji, skład Komisji uzupełniany jest przez Przewodniczącego LOS. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
2. W przypadku, gdyby członek Komisji Rewizyjnej zaniedbywał swoje obowiązki, prowadzona przez niego działalność szkodziła interesom Ruchu lub była niezgodna ze Statutem i Regulaminem, Komisja Rewizyjna, na wniosek swojego Szefa lub Przewodniczącego LOS, może zawiesić go w prawach członka Komisji lub wykluczyć ze swojego grona. Członka Komisji Rewizyjnej odwołuje się również, w przypadku złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym i prowadzonym przez Przewodniczącego LOS, nie później niż 30 dni od powołania jej przez Walny Zjazd. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji Rewizyjnej powołują jej Szefa.
4. Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje Szef Komisji Rewizyjnej, który zwołuje i prowadzi jej zebrania, organizuje pracę i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podpisuje podjęte przez Komisję postanowienia.
5. Postanowienia w Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jej członków, w tym Szefa Komisji Rewizyjnej, którego głos jest rozstrzygający, w przypadku równej ilości głosów. Postanowienia Komisji Rewizyjnej wydawane są w formie decyzji.
6. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jej pracy, który ustanawiany jest przez Walny Zjazd.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego po zakończeniu każdego roku obrachunkowego i badanie jego sprawozdań finansowych oraz na wniosek Przewodniczącego LOS kontrola bieżącej działalności finansowej wszystkich struktur terenowych Ruchu;
2) Inne uprawnienia wynikające z przepisów Statutu.

Struktury terenowe LOS

§ 16

1. Najmniejszą strukturą terenową LOS jest Koło. Koło tworzone jest w przypadku, gdy na terenie jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą gmin znajduje się przynajmniej 3 członków Ruchu. Koło może być utworzone przez Zarząd Oddziału, a w przypadku jego braku na terenie działania Koła przez Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny. Z wnioskiem o utworzenie Koła występuje kierownik struktury organizacyjnej powołującej dane Koło.
2. Koło może być zlikwidowane w przypadku braku aktywnej działalności lub prowadzenia działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich, a także w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu. Z wnioskiem w sprawie likwidacji Koła może wystąpić kierownik zwierzchniej struktury organizacyjnej. W przypadku likwidacji Koła jego majątek zostaje przekazany władzom zwierzchnim. Koło powinno przed likwidacją uregulować swoje zobowiązania wobec władz zwierzchnich.
3. Działalnością Koła kieruje Kierownik Koła, powoływany i odwoływany przez władze zwierzchniej struktury organizacyjnej, na wniosek jej kierownika. Kadencja Kierownika Koła trwa 3 lata.
4. W przypadku, gdyby powołany Kierownik Koła nie dawał rękojmi prawidłowego wypełniania zadań należących do jego kompetencji, władze zwierzchnie powołują nowego Kierownika Koła, w terminie 30 dni od podjęcia takiego postanowienia. Kierownika Koła odwołuje się również, w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji oraz w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu, a także, gdyby prowadzona przez niego działalność szkodziła interesom LOS lub była niezgodna ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich.
5. Odwołanie od postanowień Zarządu Oddziału i Zarządu Okręgu, w sprawie powołania lub odwołania Kierownika Koła, przysługuje w terminie 14 dni od podjęcia decyzji do Zarządu Głównego, natomiast odwołanie od postanowień Zarządu Głównego przysługuje w tym samym trybie do Przewodniczącego LOS. Decyzje Zarządu Głównego i Przewodniczącego LOS są ostateczne.
6. Do podstawowych zadań Koła należy:
1) Rekrutacja nowych członków;
2) Organizowanie działalności Koła zgodnie z wytycznymi władz zwierzchnich;
3) Realizacja zadań powierzonych przez władze zwierzchnie;
4) Reprezentowanie Ruchu na terenie swojego działania.

§ 17

1. Podstawową strukturą terenową LOS jest Oddział. Oddział tworzony jest przez Zarząd Główny w przypadku, gdy na terenie jednego lub więcej sąsiadujących ze sobą powiatów (miast na prawach powiatu), znajduje się przynajmniej 10 członków Ruchu. Z wnioskiem o utworzenie Oddziału występuje Szef Zarządu Okręgu lub Szef Zarządu Głównego. Oddział podlega Zarządowi Okręgu, a w przypadku jego braku Zarządowi Głównemu i prowadzi działalność na określonym przez władze zwierzchnie terenie.
2. Oddział może być zlikwidowany przez Zarząd Główny, na wniosek Szefa Zarządu Okręgu lub Szefa Zarządu Głównego, w przypadku braku aktywnej działalności lub prowadzenia działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich, a także w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu. W przypadku likwidacji Oddziału jego majątek przejmują władze zwierzchnie. Oddział powinien przed likwidacją uregulować swoje zobowiązania wobec władz zwierzchnich.
3. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, który składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Okręgu, na wniosek Szefa Zarządu Okręgu. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata. Skład Zarządu Oddziału, w czasie trwania jego kadencji, uzupełniany jest przez Zarząd Okręgu. W przypadku, gdyby powołany Zarząd Oddziału nie dawał rękojmi prawidłowego wypełniania zadań należących do jego kompetencji, Zarząd Główny nakazuje powołanie nowych członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od podjęcia takiego postanowienia. W przypadku braku właściwego Zarządu Okręgu wszelkie jego kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania Zarządu Oddziału przejmuje Zarząd Główny.
4. Zarząd Okręgu może odwołać Zarząd Oddziału w całości lub poszczególnych jego członków, w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji oraz w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu, a także, gdyby prowadzona przez nich działalność szkodziła interesom LOS lub była niezgodna ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich. W przypadku odwołania Zarządu Oddziału w całości, Zarząd Okręgu powołuje nowych jego członków w trybie określonym w ust. 3.
5. Odwołanie od postanowień Zarządu Okręgu przysługuje w terminie 14 dni od podjęcia decyzji do Zarządu Głównego, natomiast odwołanie od postanowień Zarządu Głównego przysługuje w tym samym trybie do Przewodniczącego LOS. Decyzje Zarządu Głównego i Przewodniczącego LOS są ostateczne.
6. Działalnością Zarządu Oddziału kieruje Szef Zarządu Oddziału, który organizuje jego pracę, zwołuje i prowadzi zebrania, reprezentuje go na zewnątrz oraz podpisuje postanowienia podjęte przez Zarząd Oddziału.
7. Postanowienia w Zarządzie Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jego członków, w tym Szefa Zarządu Oddziału. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Szefa Zarządu Oddziału. Postanowienia Zarządu Oddziału wydawane są w formie: zarządzeń, wytycznych i komunikatów. Zarządzenia wydane przez Zarząd Oddziału wymagają zatwierdzenia przez władze zwierzchnie, w terminie 14 dni od wydania pod rygorem ich unieważnienia.
8. Zarząd Oddziału działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jego pracy, który ustanawiany jest przez Zarząd Główny.
9. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym i prowadzonym przez Szefa Zarządu Oddziału, nie później niż 30 dni od jego powołania.
10. Do podstawowych zadań Oddziału należy:
1) Rekrutacja nowych członków;
2) Organizowanie działalności Oddziału zgodnie z wytycznymi władz zwierzchnich;
3) Realizacja zadań powierzonych przez władze zwierzchnie;
4) Reprezentowanie Ruchu na terenie swojego działania.

§ 18

1. W celu skoordynowania działalności struktur terenowych funkcjonujących na terenie jednego do trzech sąsiadujących ze sobą województw, Zarząd Główny tworzy Okręg Ruchu. Okręg podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu, który określa teren jego działania.
2. Okręg może być zlikwidowany przez Zarząd Główny, na wniosek Szefa Zarządu Głównego, w przypadku braku aktywnej działalności lub prowadzenia działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich, a także w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu. W przypadku likwidacji Okręgu jego majątek przejmuje Zarząd Główny. Okręg powinien przed likwidacją uregulować swoje zobowiązania wobec Zarządu Głównego.
3. Działalnością Okręgu kieruje Zarząd Okręgu, który składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Główny, na wniosek Szefa Zarządu Głównego. Kadencja Zarządu Okręgu trwa 3 lata. Skład Zarządu Okręgu, w czasie trwania jego kadencji, uzupełniany jest przez Zarząd Główny. W przypadku, gdyby powołany Zarząd Okręgu nie dawał rękojmi prawidłowego wypełniania zadań należących do jego kompetencji, Zarząd Główny powołuje nowych członków Zarządu Okręgu, w terminie 30 dni od podjęcia takiego postanowienia.
4. Zarząd Główny może odwołać Zarząd Okręgu w całości lub poszczególnych jego członków, w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji oraz w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu, a także, gdyby prowadzona przez nich działalność szkodziła interesom LOS lub była niezgodna ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich. W przypadku odwołania Zarządu Okręgu w całości, Zarząd Główny powołuje nowych członków Zarządu Okręgu, w trybie określonym w ust. 3. Odwołanie od postanowień Zarządu Głównego przysługuje w terminie 14 dni od podjęcia decyzji do Przewodniczącego LOS, którego decyzja jest ostateczna.
5. Działalnością Zarządu Okręgu kieruje Szef Zarządu Okręgu powoływany przez Zarząd Główny, spośród członków rzeczywistych. Szef Zarządu Okręgu zwołuje i prowadzi jego zebrania, organizuje pracę i reprezentuje go na zewnątrz oraz podpisuje postanowienia podjęte przez Zarząd Okręgu.
6. Postanowienia w Zarządzie Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jego członków, w tym Szefa Zarządu Okręgu. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Szefa Zarządu Okręgu. Postanowienia Zarządu Okręgu wydawane są w formie: zarządzeń, wytycznych i komunikatów. Zarządzenia wydane przez Zarząd Okręgu wymagają zatwierdzenia przez Szefa Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od wydania pod rygorem ich unieważnienia.
7. Zarząd Okręgu działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jego pracy, który ustanawiany jest przez Zarząd Główny.
8. Zarząd Okręgu konstytuuje się na pierwszym zebraniu zwołanym i prowadzonym przez Szefa Zarządu Okręgu, nie później niż 30 dni od jego powołania.
9. Do podstawowych zadań Okręgu należy:
1) Koordynowanie działalności podległych struktur terenowych;
2) Organizowanie działalności Okręgu zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego;
3) Realizacja zadań powierzonych przez Zarząd Główny;
4) Reprezentowanie Ruchu na terenie swojego działania.

§ 19

1. Szef Zarządu Głównego, w celu zapewnienia reprezentacji Ruchu w terenie, na którym nie ma kompetentnych struktur organizacyjnych, może powołać na czas określony, spośród członków LOS – Pełnomocnika, któremu wyznacza rejon działania i zadania niekolidujące z kompetencjami i uprawnieniami innych struktur Ruchu.
2. Odłączenie się struktury terenowej od LOS powoduje jej likwidację i wykreślenie z odpowiedniego rejestru, utratę prawa do używania nazwy „Liga Obrony Suwerenności” i godła Ruchu, a także niemożność występowania z roszczeniami finansowymi wobec Ruchu i utratę prawa do gospodarowania majątkiem, który przejmuje w całości Zarząd Główny.

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Majątek LOS stanowią ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte w czasie jego działalności.
2. Działalność LOS finansowana jest z następujących źródeł:
1) Składek członkowskich;
2) Darowizn, spadków i zapisów;
3) Dochodów z majątku i działalności własnej Ruchu;
4) Dotacji i subwencji;
5) Kredytów bankowych.
3. Dochody Ruchu przeznacza się na finansowanie realizacji jego celów statutowych.
4. Liga Obrony Suwerenności może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw i realizacji zadań wynikających z celów statutowych Ruchu.
5. Zarząd Główny odpowiedzialny jest za sporządzanie na koniec każdego roku obrachunkowego sprawozdania z działalności finansowej Ruchu, które po uprzednim zbadaniu przez Komisję Rewizyjną, zatwierdzane jest przez Przewodniczącego LOS oraz podawane do wiadomości odnośnych władz zgodnie z Ustawą o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 roku.
6. Zarząd Główny w imieniu Ligi Obrony Suwerenności nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa się w ten sposób, że pod nazwą Ruchu – Szef Zarządu Głównego lub osoba upoważniona przez niego zamieszczają swój podpis. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Ruchu wymaga zgody Przewodniczącego LOS.

§ 21

1. Wprowadzenie zmian w Statucie LOS wymaga uchwały Walnego Zjazdu powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2. Wniosek o dokonanie zmian w Statucie może złożyć Przewodniczący LOS lub 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
3. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zjazdu, podanym do wiadomości członków rzeczywistych.

§ 22

1. Decyzja o połączeniu LOS z inną partią wymaga uchwały Walnego Zjazdu powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych. Walny Zjazd określa w stosownej uchwale tryb połączenia LOS z inną partią.
2. Wniosek o połączenie LOS z inną partią może złożyć Przewodniczący LOS lub 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
3. Wniosek o połączenie LOS z inną partią powinien być umieszczony w porządku obrad Walnego Zjazdu, podanym do wiadomości członków rzeczywistych.

§ 23

1. Rozwiązanie LOS może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2. Wniosek o rozwiązanie LOS może złożyć Przewodniczący LOS lub 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
3. Wniosek o rozwiązanie LOS powinien być umieszczony w porządku obrad Walnego Zjazdu, podanym do wiadomości członków rzeczywistych.
4. Walny Zjazd wyznacza likwidatora partii i poleca Zarządowi Głównemu przesłanie do Sądu rejestrowego uchwały o rozwiązaniu Ruchu i wyznaczeniu likwidatora. Koszt likwidacji Ruchu pokrywany jest z jego majątku. Sposób rozporządzenia pozostałym po rozwiązaniu majątkiem określa Walny Zjazd.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeśli chcesz
kontynuować, udziel zgody na użycie cookie.

Polityka prywatności:
Liga Obrony Suwerenności – administrator strony internetowej www.lospolski.pl odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przykładowo mogą to być: adres e-mail użytkownika strony internetowej, numer IP komputera użytkownika lub inne dane, które użytkownik przekazuje administratorowi tej strony, np. poprzez formularze zamieszczone na stronie. Informujemy, że zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej www.lospolski.pl
Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa” ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Liga Obrony Suwerenności jest podmiotem, który będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach na które się zgodziłeś. Liga Obrony Suwerenności dostępna jest pod adresem:

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2 oraz pod adresem mailowym:
lospolski@lospolski.pl i numerem telefonu: 501 813 770. Osobą zajmującą się danymi osobowymi jest Pan Wojciech Podjacki, z którym możesz skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz kontaktować się z nami poprzez wysłanie maila właśnie na adres: lospolski@lospolski.pl. Adres ten służy temu, abyś mógł z nami kontaktować się w sprawie swoich danych oraz abyś mógł realizować swoje prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.